سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی 
1380/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم 
عضو شورای پژوهشی 
1384/01/01 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
دانشکده شهید چمران اهواز 
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
مدرس 
1379/07/01 
 
تاریخ اسلامی 
تدریس 
مرکز آموزش مدیریت دولتی قم  
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی سیاسی 
تدریس 
دانشگاه امام علی(ع) 
مدرس 
 
 
نظریه دولت در اسلام 
تدریس 
واحد خواهران جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
تاریخ تشیع 
تدریس 
دانشکده نفت آبادان 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه امام علی(ع) 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی اسلام